soal mtk kls 6


BIMBEL SMART COIS
Nama :
I.     Berilahtanda (x) padahuruf a, b, c ataudpadajawaban yang paling benar!
1.      Hasil dari 3.500 – 7.345 + 12.698 adalah….
a.8835                                                            c. 8935
b.8853                                                            d. 8953
2.      Hasil dari15 – (- 30) + 50 adalah ….
a.  - 5                                                              c. 65
b.  35                                                              d. 95
3.      Hasil dari 24 + 30 x (- 50) adalah ….
a.  - 2700                                                        c. 1476
b.  - 1476                                                        d. 2700
4.      Faktorisasi prima dari 60 adalah ….
a.  2 x 3 x 5                                                    c. 2, 3,  5
b.  22 x 3 x 5                                                   d. 2,2  3,  5
5.      Jika A = 2 x 32 x 7, maka nilai A yang benaradalah ….
a.  9                                                                c. 84
b.  42                                                              d. 126
6.      FPB dari 24 dan 36 adalah ….
a.  6                                                                c. 72
b.  12                                                              d. 864
7.      FPB dari 12, 24 dan 48 adalah ….
a.  4                                                                c. 24
b.  12                                                              d. 48
8.      KPK dari 16 dan 20 adalah ….
a.  4                                                                c. 80
b.  36                                                              d. 320
9.      12 x 12 x 12 bisa ditulis dalam bentuk ….
a.  12 + 12 + 12                                              c. 123
b.  12 x 3                                                        d. 312
10.    263 = p maka nilai p adalah ….
a.  29                                                              c. 676
b.  78                                                              d. 17.576
11.    Hasil dari 93 – 43 adalah ….
a.  5                                                                c. 69
b.  15                                                              d. 665
12.    ,  maka nilai b adalah ….
a.  8                                                                c. 80
b.  20                                                              d. 200
13.    ,  maka nilai p adalah ….
a.  11                                                              c. 21
b.  15                                                              d. 29
14.    ,  maka nilai p adalah ….
a.  8                                                                c. 0,8
b.  2                                                                d. 0,2
15.    Panjang rusuk kubus bisa dicari dengan menggunakan       dari volume kubus
a.  akar pangkat tiga                                      c. pangkat tiga
b.  akar pangkat dua                                      d. pangkat dua
16.    Berikut ini yang bukan satuan volume adalah ….
a.  liter                                                             c. dm3
b.  cc                                                              d. hm2
17.    Berikut ini yang termasuk satuan debit adalah ….
a.  km/jam                                                      c. km/cc
b.  liter/cc                                                        d. liter/menit
18.    3.000 cm3 sama dengan   ...   liter
a.  0,03                                                           c. 3
b.  0,3                                                             d. 30
19.    Hasil dari 2 cc + 4 cm3 =  ...  cm3
a.  6                                                                c. 2.004
b.  24                                                              d. 6.000
20.    Rumus untuk mencari debit adalah ….
a.  volume : waktu                                          c. volume + waktu
b.  waktu x volume                                         d. waktu - volume

II.      Isilahtitik-titikpadapernyataan di bawahinidenganjawaban yang benar!
16.    - 12 + (- 20)  = p, maka nilai p adalah ….
17.    Hasil dari - 30 x (- 60) adalah ….
18.    A = 23 x 3, B = 2 x 32 x 52, FPB dari A dan B adalah ….
19.    KPK dari 20 dan 32 adalah ….
20.    Hasil dari 193 - 83 adalah ….
21.    Hasil dari  adalah ….
22.    Hasil dari adalah ….
23.    10 liter nilainya sama dengan   ...   cm3
24.    60 liter/menit = …. liter/jam
25.    Debit  merupakan hasil dari    dibagi  ….

III.     Jawablahdenganuraian yang benar!
26.    Seekor rayap masuk kedalam tanah sedalam 8 meter. Kemudiandaridalamtanahnaiksejauh 12 mater.Jika di atastanahadadinding, berapa meter dinding yang sudahdilewatirayap?
27.    Terdapattembagaseberat 32 kg danalumunium 40 kg. Dari duabahaninidicampurdenganukuran yang samamenjadisebuah model pesawatterbang. Berapabanyak model pesawatterbang yang bisadibuat?
28.    Uqbahkerumahneneknyasetiap 12 harisekali. Izahkerumahneneknyasetiap  8harisekali. Jikamerekabersama-samakerumahnenekpadatanggal5 Oktober 2012, padatanggalberapamerekaakanbersama-samalagikerumahneneknya?
29.    Sebuahpenampungan air berisi 2.744 liter. Jikapenampunganituberbentukkubus, berapadmtingginya?
30.    Air di sungaiIreng-irengsetiap 30 menitmengalirkan air sebanyak 270 liter. Berapa liter/menit debit air sungaiIreng-ireng?

Komentar